Yellow Wooden Sandstone (2)

Yellow Wooden Sandstone (2)-NBS STONE